Pages

HAK WANITA DAN LELAKI

Posted by akhmalbe On 16 November 2010 0 comments

Dengan kurniaan dan berkat ALLAH…dimulai dengan menyebut basmallah..dengan nama ALLAH yang maha pemurah lagi maha mengasihani..semoga artikel ini mudah difahami pembaca..semoga artikel ini menambah kuat pautan pada TALI ALLAH..semoga usaha kita tidak sia-sia bagi orang-orang yang mencari kebenaran..

Keatas junjungan paling agung..juga pemberi syafaat di alam akhirat...Muhammad S.A.W..kaum kerabat keluarga Baginda serta para sahabat,para pengikut sahabat,para pejuang agama Allah,agama ISLAM,tabi'in,tabiat...kepada diri kita sendiri,kedua ibu bapa kita,keluarga kita serta para sahabat kita...seluruh muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup mahupun yang sudah meninggal dunia..marilah kita sedekahkan bersama-sama ummulkitab Al-Fatihah...

daripada surah Al Baqarah, surah ke-2 ayat ke-221.

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukminlebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

daripada surah Al Baqarah, surah ke-2 ayat ke-222.

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran." Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri[137] daripada wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci [138]. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

[137]. Maksudnya menyetubuhi wanita di waktu haidh.

[138]. Ialah sesudah mandi. Adapula yang menafsirkan sesudah berhenti darah keluar.

daripada surah Al Baqarah, surah ke-2 ayat ke-226.

Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya[141] diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

[141]. Meng-ilaa' isteri maksudnya: bersumpah tidak akan mencampuri isteri. Dengan sumpah ini seorang wanita menderita, karena tidak disetubuhi dan tidak pula diceraikan. Dengan turunnya ayat ini, maka suami setelah 4 bulan harus memilih antara kembali menyetubuhi isterinya lagi dengan membayar kafarat sumpah atau menceraikan.

daripada surah Al Baqarah, surah ke-2 ayat ke-241.

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah[153] menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

[153]. Mut'ah (pemberian) ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya.

daripada surah Ali 'Imran, surah ke-3 ayat ke-14.

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak daripada jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak[186] dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

[186]. Yang dimaksud dengan binatang ternak di sini ialah binatang-binatang yang termasuk jenis unta, lembu, kambing dan biri-biri.

daripada surah Al An Nisaa', surah ke-4 ayat ke-1.

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu daripada seorang diri, dan daripada padanya [263] Allah menciptakan isterinya; dan daripada pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[264], dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

[263]. Maksud daripada padanya menurut jumhur mufassirin ialah daripada bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu ada pula yang menafsirkan daripada padanya ialah daripada unsur yang serupa yakni tanah yang daripada padanya Adam a.s. diciptakan.

[264]. Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti :As aluka billah artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah.

daripada surah Al An Nisaa', surah ke-4 ayat ke-3.

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil[265], maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

[265]. Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam melayani isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

[266]. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. Ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

daripada surah Al An Nisaa', surah ke-4 ayat ke-4.

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan[267]. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian daripada maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

[267]. Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

daripada surah Al An Nisaa', surah ke-4 ayat ke-7.

Bagi orang laki-laki ada hak bagian daripada harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) daripada harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

daripada surah Al An Nisaa', surah ke-4 ayat ke-19.

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa[278] dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian daripada apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata[279]. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

[278]. Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. Menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. Janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi.

[279]. Maksudnya: berzina atau membangkang perintah.

daripada surah Al An Nisaa', surah ke-4 ayat ke-22.

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan[281]; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan daripada saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan daripada saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu daripada isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

[281]. Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. Dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. Sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya.

daripada surah Al An Nisaa', surah ke-4 ayat ke-24.

dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki[282] (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian[283] (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu [284]. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

[282]. Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya.

[283]. Ialah: selain daripada macam-macam wanita yang tersebut dalam surat An Nisaa' ayat 23 dan 24.

[284]. Ialah: menambah, mengurangi atau tidak membayar sama sekali maskawin yang telah ditetapkan.

daripada surah Al An Nisaa', surah ke-4 ayat ke-32.

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak daripada sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian daripada karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

daripada surah Al An Nisaa', surah ke-4 ayat ke-34.

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian daripada harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)[290]. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya[291], maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya[292]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

[289]. Maksudnya: Tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.

[290]. Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik.

[291]. Nusyuz: yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. Nusyuz daripada pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

[292]. Maksudnya: untuk memberi peljaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan daripada tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

daripada surah Al An Nisaa', surah ke-4 ayat ke-75.

Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung daripada sisi Engkau, dan berilah kami penolong daripada sisi Engkau!".

daripada surah Al An Nisaa', surah ke-4 ayat ke-124.

Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.

daripada surah Al An Nisaa', surah ke-4 ayat ke-128.

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz[357] atau sikap tidak acuh daripada suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya[358], dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir[359]. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (daripada nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

[357]. Lihat arti nusyuz dalam no. [291]. Nusyuz daripada pihak suami ialah bersikap keras terhadap isterinya; tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya.

[358]. Seperti isteri bersedia beberapa haknya dikurangi asal suaminya mau baik kembali.

[359]. Maksudnya: tabi'at manusia itu tidak mau melepaskan sebahagian haknya kepada orang lain dengan seikhlas hatinya, kendatipun demikian jika isteri melepaskan sebahagian hak-haknya, maka boleh suami menerimanya.

daripada surah Al Maa'idah, surah ke-5 ayat ke-5.

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.

[402]. Ada yang mengatakan wanita-wanita yang merdeka.

daripada surah Al Maa'idah, surah ke-7 ayat ke-141.

Dan (ingatlah hai Bani Israil), ketika Kami menyelamatkan kamu daripada (Fir'aun) dan kaumnya, yang mengazab kamu dengan azab yang sangat jahat, yaitu mereka membunuh anak-anak lelakimu dan membiarkan hidup wanita-wanitamu. Dan pada yang demikian itu cobaan yang besar daripada Tuhanmu."

daripada surah An Nuur, surah ke-22 ayat ke-2.

(Ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya daripada anak yang disusuinya dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya.

daripada surah An Nuur, surah ke-24 ayat ke-4.

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik[1029] (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.

[1029]. Yang dimaksud wanita-wanita yang baik disini adalah wanita-wanita yang suci, akil balig dan muslimah.

daripada surah An Nuur, surah ke-24 ayat ke-23.

Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah[1033] lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la'nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar,

[1033]. Yang dimaksud dengan wanita-wanita yang lengah ialah wanita-wanita yang tidak pernah sekali juga teringat oleh mereka akan melakukan perbuatan yang keji itu.

daripada surah An Nuur, surah ke-24 ayat ke-26.

Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih daripada apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)[1034].

[1034]. Ayat ini menunjukkan kesucian 'Aisyah r.a. dan Shafwan daripada segala tuduhan yang ditujukan kepada mereka. Rasulullah adalah orang yang paling baik maka pastilah wanita yang baik pula yang menjadi istri beliau.

daripada surah An Nuur, surah ke-24 ayat ke-30.

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat."

daripada surah An Nuur, surah ke-24 ayat ke-31.

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripada padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

daripada surah An Naml, surah ke-27 ayat ke-23.

Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita[1095] yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.

[1095]. Yaitu ratu Balqis yang memerintah kerajaan Sabaiyah di zaman Nabi Sulaiman.

daripada surah Al Ahzab, surah ke-33 ayat ke-59.

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya[1232] ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

[1232]. Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, muka dan dada.

daripada surah Al Mu'min, surah ke-40 ayat ke-19.

Dia mengetahui (pandangan) mata yang khianat[1318] dan apa yang disembunyikan oleh hati.

[1318]. Yang dimaksud dengan pandangan mata yang khianat adalah pandangan yang dilarang, seperti memandang kepada wanita yang bukan muhrimnya.daripada surah Al Hajj, surah ke-22 ayat ke-28.

supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan[985] atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak[986]. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.

[985]. Hari yang ditentukan ialah hari raya haji dan hari tasyriq, yaitu tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah.

[986]. Yang dimaksud dengan binatang ternak di sini ialah binatang-binatang yang termasuk jenis unta, lembu, kambing dan biri-biri.


SELAMAT HARI RAYA AIDILADHA. WASALAMUALAIKUM =)

Siapakah yang lebih ego?

Posted by akhmalbe On 23 October 2010 1 comments

Dengan kurniaan dan berkat ALLAH…dimulai dengan menyebut basmallah..dengan nama ALLAH yang maha pemurah lagi maha mengasihani..semoga artikel ini mudah difahami pembaca..semoga artikel ini menambah kuat pautan pada TALI ALLAH..semoga usaha kita tidak sia-sia bagi orang-orang yang mencari kebenaran…

Keatas junjungan paling agung..juga pemberi syafaat di alam akhirat...Muhammad S.A.W..kaum kerabat keluarga Baginda serta para sahabat,para pengikut sahabat,para pejuang agama Allah,agama ISLAM,tabi'in,tabiat...kepada diri kita sendiri,kedua ibu bapa kita,keluarga kita serta para sahabat kita...seluruh muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup mahupun yang sudah meninggal dunia..marilah kita sedekahkan bersama-sama ummulkitab Al-Fatihah...

Untuk apakah kita ego? Adakah layak untuk kita ego? Penatlah kamu wahai para manusia yang hidup berlumrahkan kehidupan syaitan...penatlah kamu dalam mengejar keduniawian yang tidak boleh dikecapi ini...berhentilah berlari untuk jalan yang disimpangkan oleh para pendendam...jalan yang memenatkan..kembalilah kita...ayuh kembali...kembali berpijak dibumi yang nyata...nyata dimana akhirat itu dekat...dunia itu jauh...

Kenapa kita kertelanjuran hingga sebegini?...mengapa kita perlu tewas untuk para musuh yang bersuluh nyata?...dan mengapa pula kita menjadi sebahagian musuh pada yang lain?..penatlah dalam bertikam untuk hal yang bukan sepatutnya...

Perkara yang menjadi asas dalam kehidupan manusia beragama Islam sebenarnya adalah dengan kedatangan nabi dan para rasul..mengapa? Kerana manusia memerlukan pegangan wahai pembaca yang budiman..

Lumrah manusia akan menanyakan siapakah yang menjadikan mereka..untuk apa kehidupan mereka...jadi tugas para nabi dan rasul itu murninya adalah untuk membimbing manusia untuk jalan yang sebenarnya...semua persoalan ini..persoalan kehidupan ini adalah untuk dijelaskan dengan teliti oleh para Baginda utusan Allah..apakah perkara asas dan yang pastinya dibawa oleh anbia ini?

TIADA TUHAN YANG LAYAK DISEMBAH MELAINKAN ALLAH SWT.

Mudah..kalau dikira, hanya ada tujuh patah perkataan sahaja..namun mengapa ini tidak terjadi...adakah kerana ego? atau kerana lumrah manusia selagi mana tidak nampak didepan mata..selagi itulah tidak boleh diterima ideologi ketuhanan itu...kepada mereka yang mempunyai tahap pemikiran jenis itu, tolong jelaskan kepada saya dari mana datangnya semua nabi dan rasul ini? kalau anda katakan sesiapa sahaja boleh menjadi nabi dan rasul..itu memudahkan urusan saya...saya akan bertanyakan kembali..mengapa mereka semua...yang jumlahnya para rasul itu 313 dan para nabi dan rasul yang jumlahnya 124000 (bilangan dan hitungan ini berlaku khilaf, jadi jangan kerana khilaf mengenai angka..turut mengabaikan dan menutup initipati tugas Nabi dan Rasul itu sendiri..itukan yang lebih penting)..jadi kalau khilaf angka menjadi perkara yang hal dan musykil, izinkan saya berkata "ramai"..

Mengapa para utusan ALLAH yang ramai ini, yang wajib kita kenal 25 (ululazmi) daripada mereka bermula dari Adam dan berakhir dengan Muhammad, semuanya membawa ajaran yang sama? mengapa semuanya mengatakan kepada umat zaman kehidupan para nabi dan rasul masing-masingnya dengan ajaran penuh setia membawa risalah:

TIADA TUHAN YANG LAYAK DISEMBAH MELAINKAN ALLAH SWT.

Ini membuktikan apa? ini membuktikan bahawa yang menghantar semua utusan itu adalah daripada sumber yang sama..sumber yang hanya satu..kalau dua dan ramai..dua dan ada banyaklagi..kalau lebih daripada satu sumber..pasti setiap nabi dan rasul itu membawa tarikat tuhan yang berlainan..sudah tentulah..kerana kalau saya menulis surat untuk ibu saya..adik saya menulis surat juga untuk ibu saya...adakah isinya sama?...sudah tentu pasti tidak sama sekali...

Persoalan yang lain bagaimana? siapakah nabi dan rasul itu secara umumnya (general), lelaki dan seorang manusia. Siapa pula yang mampu membuat manusia..ini kelakar dan jijik untuk orang yang menyangkal..kerana apa? sebab diri sendiri pun tidak tahu siapa yang cipta sebelum kedatangan nabi dan rasul...alam yang hidup dengan kukuh dan teratur segala kejadian ini pun...yang manusia dapatkan sumber makanan darinya..yang membolehkan manusia bernafas..penceria sebenar seluruh umat manusia yang tidak pernah menjadi bosan kepada manusia itu sendiri..itupun tidak pernah lagi terjawab...hanya selepas kedatangan nabi dan rasul barulah persoalan sebegitu terungkai...

Dari surah Al Faatihah ayat yang ke-2:

Segala puji[2] bagi Allah, Tuhan semesta alam[3].

[2] Alhamdu (segala puji). Memuji orang adalah karena perbuatannya yang baik yang dikerjakannya dengan kemahuan sendiri. Maka memuji Allah berrati: menyanjung-Nya karena perbuatanNya yang baik. Lain halnya dengan syukur yang berarti: mengakui keutamaan seseorang terhadap nikmat yang diberikannya. Kita menghadapkan segala puji bagi Allah ialah karena Allah sumber dari segala kebaikan yang patut dipuji.

[3] Rabb (Tuhan) berarti: Tuhan yang ditaati Yang Memiliki, Mendidik dan Memelihara. Lafal rabb tidak dapat dipakai selain untuk Tuhan, kecuali kalau ada sambungannya, seperti rabbul bait (tuan rumah).

'Alamiin (semesta alam): semua yang diciptakan Tuhan yang terdiri dari berbagai jenis dan macam, seperti: alam manusia, alam hewan, alam tumbuh-tumbuhan, benda-benda mati dan sebagainya. ALlah pencipta semua alam-alam itu.

Alam ini...yang kita duduk ini..kalau tidak dijelaskan oleh para nabi dan rasul...kita akan jadi macam orang asli yang menyembah penunggu hutan...Mengapa pula? dan kemudian dari mana orang asli ini, yang menyembah penunggu hutan itu mendapat idea bahawa yang menciptakan hutan yang menjadi makanan dan aset penting dalam kehidupan mereka itu adalah "penunggu"...

Ini menukilkan kesimpulan yang banyak sekali:

1) Semua manusia tidak kira tahapan, tempat tinggal dan cara hidup...sama ada di hutan, di bandar, di pekan, di kampung, di laut, di darat, di ruang angkasa dan dimana sahaja pun mereka..asalkan manusia dan mempunyai akal dan hati yang berfungsi, iaitu tidak gila..pasti memikirkan siapa yang mencipta semua ini.

2) Para syaitan yang berdendam ini akan habis-habisan berusaha mempengaruh sebanyak mungkin cucu-cicit Adam untuk menjadi peneman mereka dalam Neraka kelak...dari mana saya mendapatkan perkataan syaitan itu? bagaimana saya tahu manusia beranama Adam itu menjadi punca syaitan berdendam? dari nabi dan rasul iaitu utusan ALLAH...jadi syaitan ini akan mengambil kesempata...dimana jika individu mahupun kelompok manusia (berkumpulan) yang mengabaikan nabi dan rasul..dimana nabi dan rasul itulah yang membawa jawapan yang BENAR...syaitan akan menggunakan ruang ini untuk menyesatkan manusia dengan memberi jawapan PALSU!!!

3) Disebalik jawapan sebenar adalah tuhan yang Esa iaitu ALLAH SWT, syaitan-syaitan itu akan memberi jawapan "penunggu" yang membuat alam ini.

4) Ini kerana kedengkian syaitan, terhadap mahluk kesayangan ALLAH yang bermula dari Adam.

Kemudian ada yang mengatakan lagi..." oooohhh jadi kerana nabi dan rasul...engkau sudah mula pandai bercakap mengenai mahluk syaitan..manusia pertama Adam dan kerana Adam-lah syaitan dengki kepada seluruh jurai keturunan manusia..kerana bersumberkan nabi dan rasul itulah engkau percaya kepada cerita syaitan dan malaikat serta cerita Neraka dan Syurga...kiamat dan kehidupan selepas kematian alam dunia...tuhan dan ALLAH SWT...mengapa engkau taksub kepada berita yang dibawa nabi dan rasul?...kalau hal ini tidak terjadi..sudah tentu engkau tidak percaya dan tidak pernah sebut hal karut mengarut ini..cerita yang tidak masuk akal..kalau engkau serta nabi dan rasul engkau adalah benar...tunjukkanlah aku tuhan-Mu..nampakkanlah kepada aku Neraka dan Syurga...baru aku mahu percaya"Bunyi dan isi percakapan yang mirip sekali dengan YAHUDI!!!! Yahudi ada banyak jenis bukan? Ini jenis yang bunuh NABI!!!!


Hujah kepada persoalan ini saya ambil dari buku Al-quran kerana tiada buku yang menjadi tandingan dan setara dengannya dalam sejarah peradaban manusia:

Surah yang ke-36, surah Yaasiin dari ayat ke-51 hingga ayat yang ke-83

51. Dan ditiuplah sangkalala[1270], maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya (menuju) kepada Tuhan mereka.

[1270]. Tiupan ini adalah tiupan sangkalala yang kedua yang sesudah nya bangkitlah orang-orang dalam kubur.

52. Mereka berkata: "Aduhai celakalah kami! Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat-tidur kami (kubur)?." Inilah yang dijanjikan (Tuhan) Yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul- rasul(Nya).

53. Tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan saja, maka tiba- tiba mereka semua dikumpulkan kepada Kami.

54. Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.

55. Sesungguhnya penghuni syurga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan (mereka).

56. Mereka dan isteri-isteri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.

57. Di syurga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta.

58. (Kepada mereka dikatakan): "Salam", sebagai ucapan selamat dari Tuhan Yang Maha Penyayang.

59. Dan (dikatakan kepada orang-orang kafir): "Berpisahlah kamu (dari orang-orang mukmin) pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.

60. Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu",

61. dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah jalan yang lurus.

62. Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebahagian besar diantaramu, Maka apakah kamu tidak memikirkan ?.

63. Inilah Jahannam yang dahulu kamu diancam (dengannya).

64. Masuklah ke dalamnya pada hari ini disebabkan kamu dahulu mengingkarinya.

65. Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan.

66. Dan jikalau Kami menghendaki pastilah Kami hapuskan penglihatan mata mereka; lalu mereka berlomba-lomba (mencari) jalan, Maka betapakah mereka dapat melihat(nya).

67. Dan jikalau Kami menghendaki pastilah Kami ubah mereka di tempat mereka berada; maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak (pula) sanggup kembali.

68. Dan barangsiapa yang Kami panjangkan umurnya niscaya Kami kembalikan dia kepada kejadian(nya)[1271]. Maka apakah mereka tidak memikirkan?

[1271]. Maksudnya: kembali menjadi lemah dan kurang akal.

69. Dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan.

70. supaya dia (Muhammad) memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup (hatinya) dan supaya pastilah (ketetapan azab) terhadap orang-orang kafir.

71. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya Kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka yaitu sebahagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami sendiri, lalu mereka menguasainya?

72. Dan Kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka; maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan.

73. Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

74. Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar mereka mendapat pertolongan.

75. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka; padahal berhala- berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.

76. Maka janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya Kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

77. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa Kami menciptakannya dari setitik air (mani), maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata!

78. Dan ia membuat perumpamaan bagi Kami; dan dia lupa kepada kejadiannya; ia berkata: "Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang, yang telah hancur luluh?"

79. Katakanlah: "Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Dan Dia Maha Mengetahui tentang segala makhluk.

80. yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan (api) dari kayu itu."

81. Dan tidaklah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu? Benar, Dia berkuasa. Dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.

82. Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: "Jadilah!" maka terjadilah ia.

83. Maka Maha Suci (Allah) yang di tangan-Nya kekuasaaan atas segala sesuatu dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

"Engkau ni pun...itu pada engkau yang percaya pada Al-quran...aku tidak percaya pada AL-quran...kalau aku, aku tidak mahu percaya langsung apa yang tertulis pada kitab Al-Quran, semua itu cerita karut dan bohong...bagaimana pula cara untuk engkau buktikan kepada aku?" kata mereka lagi.

Jawapan saya:

1) Pergilah mengkaji tentang perbezaan agama yang ada di dunia ini..bila sudah mengkaji..baru kita dapat tahu apa yang betul...apa yang salah.

2) "kalau hendak sangat tahu cerita dalam Al-Quran itu betul firman Tuhan ALLAH SWT atau cerita bohong.....cuba la mati sekarang"


3) Sedarlah...terimalah...perakuilah...kita ini manusia ada yang mencipta...dan kita sebenarnya lemah..keterbatasan..dan bergantung kepada sesuatu yang lebih kuat...

Sekian..